Skip links

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Spółką z o. o.
ul. Sławki 1A, 83-300 Somonino
KRS: 356800, REGON: 221018753, NIP: 5891982354
telefon:  (58) 684 12 26
www.gpru-slawki.pl
e-mail: biuro@gpru-slawki.pl

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Spółką z o. o. (dalej: Usługodawca) informuje Usługobiorcę o tym, że:

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy przekazywanych Usługodawcy jest Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo – Usługowe Spółką z o. o., ul. Sławki 1A, 83-300 Somonino, KRS: 356800, REGON: 221018753, NIP: 5891982354, telefon: 58 684 12 26, e-mail: biuro@gpru-slawki.pl

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przez Usługodawcę ustalonych przez Strony świadczeń, m.in. dostarczania wody, odbioru ścieków, ustalenia warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej lub budowy przyłącza (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących, m.in. sporządzania dokumentacji księgowej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności dochodzenia należności przez Usługodawcę (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być w szczególności: Poczta Polska S.A., bank obsługujący Usługodawcę lub Usługobiorcę, podmioty świadczące dla Administratora usługi: kurierskie, informatyczne, prawne, windykacyjne i inne podobne usługi wsparcia, rejestry dłużników, organy publiczne oraz sądy.

4. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie obowiązywania umowy, a także przez czas niezbędny do realizacji lub ochrony przed roszczeniami z nią związanymi.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w przypadkach i na zasadach wskazanych w RODO.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy o świadczenie usług przez Usługodawcę lub podjęcia przez Usługodawcę działań przed zawarciem umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie przez strony umowy oraz świadczenie usług.

 

Return to top of page
Skip to content