Skip links

Poradnik klienta

JAK PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WOD-KAN?

Osoba zainteresowana wykonaniem przyłącza składa wniosek o o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod-kan. Do wniosku należy dołączyć wyrys z mapy zasadniczej, oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku braku tego dokumentu pisemną zgodę właściciela na przyłączenie nieruchomości do sieci i wykonanie przyłącza. Warunki techniczne zachowują ważność przez okres 1 roku od dnia ich wydania. Wydanie warunków technicznych jest bezpłatne.

W-2 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej

Po uzyskaniu warunków technicznych przyłączenia Inwestor zleca opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza wod-kan. Spółka nie zajmuje się projektowaniem, tak więc każdy Inwestor zleca wykonanie dokumentacji projektowej wybranemu przez siebie projektantowi. Opracowana dokumentacja musi być zgodna z uzyskanymi warunkami technicznymi przyłączenia, oraz uzyskać od Spółki odpowiednie uzgodnienie. Postępowanie sprawdzające projektu przeprowadzane jest na podstawie pisemnego wniosku składanego przez Inwestora lub upoważnionego przez niego projektanta. Do zlecenia uzgodnienia należy dołączyć 2 egzemplarze dokumentacji projektowej.
Termin uzgodnienia dokumentacji wynosi do 3 tygodni od daty złożenia wniosku.
Uzgodnienie jest odpłatne. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji projektowej będzie wydawany zleceniodawcy.

Realizacja przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego może być wykonywana w zależności od:
a) jeśli przyłączenie nieruchomości do sieci wod-kan nie wymaga budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej jest ono wykonywane na zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Kartuzach oraz Gminnym Przedsiębiorstwie Remontowo – Usługowym Sp. z o. o. w Sławkach,
Warunkiem uzyskania odbioru technicznego przyłączenia nieruchomości jest jego wykonanie zgodnie z wydanymi przez GPRU Sp. z o.o. warunkami technicznymi przyłączenia oraz opracowaną dokumentacja projektową. Odbiór techniczny musi być dokonany w otwartym wykopie i następuje po powiadomieniu GPRU (tel. 58/684-12-26) na 2 dni przed terminem odbioru. Roboty instalacyjne związane z włączeniem do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej muszą być prowadzone pod ścisłym nadzorem służb eksploatacyjnych Spółki z wcześniejszym uzgodnieniem przez Wykonawcę sposobu wykonania wcinki. Odbiór techniczny jest odpłatny.
b) jeśli przyłączenie nieruchomości do sieci wod-kan wymaga budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, realizacja inwestycji jest uzgadniana indywidualnie z inwestorem na podstawie pisemnego wniosku. Finansowanie rozbudowy sieci określane jest na podstawie kosztorysu inwestorskiego oraz możliwości finansowych Przedsiębiorstwa.

Wodomierz główny jest instalowany i dostarczany przez GPRU Sp. z o. o. Odbiorca jest zobowiązany zabezpieczyć wodomierz przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych.  Przedsiębiorstwo przeprowadza okresowe kontrole funkcjonowania wodomierzy oraz dokonuje ich legalizacji.

Po dokonaniu odbioru wykonanego przyłącza wod-kan oraz zainstalowaniu wodomierza głównego odbiorca jest zobowiązany do zawarcia pisemnej umowy z GPRU Sp. z o. o. na świadczenie usług związanych z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzaniem ścieków. Zawarcie umowy następuje na podstawie wniosku odbiorcy, którego nieruchomość została przyłączona do sieci.

ZAPŁATA NALEŻNOŚCI

Zapłaty należności za pobraną wodę i odprowadzone ścieki można dokonać w następujący sposób:

Na terenie gminy Somonino w miejscowościach gdzie jeszcze nie został wprowadzony zdalny odczyt wodomierzy odczyty są dokonywane przez inkasentów – zatrudnionych i upoważnionych do tego przez GPRU Sp. z o. o. w Sławkach. Odczyty realizowane są kwartalnie. Każdy klient ma możliwość dokonania zapłaty należności bieżącej jak i zaległej bezpośrednio u inkasenta, na co otrzymuje stosowny wydruk (potwierdzenie zapłaty).

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Każdy klient po otrzymaniu faktury VAT ma możliwość dokonania przelewu na indywidualny nr rachunku bankowego umieszczony na fakturze. W tytule przelewu należy podać nr faktury, dane klienta lub nr ID – widoczny w prawym górnym rogu faktury.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ

Każdy klient ma prawo zgłaszania, w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku lub faktury, reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez GPRU umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za te usługi. Reklamacje wnoszone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

Reklamacja jest składana w formie pisemnej.

Spółka jest zobowiązana rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia jej w siedzibie GPRU lub doręczenia reklamacji pocztą.

Zgłoszenie przez klienta reklamacji, co do wysokości faktury nie wstrzymuje obowiązku jej zapłaty.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Return to top of page
Skip to content