Skip links

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

W dniu 13 grudnia 2010 roku decyzją Wójta Gminy Somonino nr Or. 6216-1/2010 udzielone zostało Spółce zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gminy Somonino. Pozwolenie zostało udzielone również przez Burmistrza Gminy Kartuzy i Wójta Gminy Stężyca na prowadzenie w/w działalności częściowo na terenie gmin: Kartuzy i Stężyca ( zgodnie z wymogami art. 16 ust. 1 i art. 18 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123,poz. 858 z późn. zm.).
Spółka świadczy usługi wodociągowo–kanalizacyjne dla mieszkańców i przedsiębiorstw w sołectwach gminy Somonino. Przedsiębiorstwo odbiera i oczyszcza ścieki z części gmin Kartuzy i Stężyca oraz dostarcza wodę do części gminy Przywidz. Przedsiębiorstwo, mając na uwadze wymagania i dobro swoich klientów, zobowiązuje się do zapewnienia jak najlepszej jakości oferowanych usług oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom mogącym powstać w procesach prowadzonej działalności.
Szczególny nacisk kładziemy na utrzymanie ciągłej sprawności stacji uzdatniania wody, przepompowni ścieków oraz sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. W przedsiębiorstwie funkcjonuje całodobowa obsługa i dyżury pracowników odpowiedzialnych za usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. Zgłoszenia awarii na sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej można dokonywać pod całodobowym numerem telefonu dostępnym na stronie.

Spółka posiada w zarządzaniu:
  • 7 stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Somonino, Goręczyno, Ramleje,  Hopowo, Egiertowo, Starkowa Huta, Rybaki z których 4 w ostatnich latach zostały gruntownie zmodernizowane (Somonino, Goręczyno, Hopowo, Egiertowo)
  • 146,2 km sieci wodociągowej,
  • 87,3 km sieci kanalizacyjnej,
  • zmodernizowaną w 2008 roku oczyszczalnię ścieków,
  • 21 przepompowni ścieków

Na stronie w zakładce Strefa klienta dostępny jest Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który określa między innymi:

warunki i tryb zawierania umów z usługobiorcami

sposób rozliczania w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

warunki techniczne określające możliwość dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Nowa taryfa za  wodę i ścieki

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku na podstawie art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.) i art. 240 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1257 ze zm.) została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo-Usługowego Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkach, która obowiązuje od 11 czerwca 2018 r. do 10 czerwca 2021 r.

Aktualne stawki za wodę i ścieki są dostępne w zakładce Strefa klienta.

Return to top of page
Skip to content